Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

Список использованных источников и литературы

Источники

Абу-л-Гази. Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, хана хивинского. М.—Л.,1958.

Абу Таммам. Абу Таммам. Диван. Каир, 1361 г. х.

Абу-л-Фида'. Абу-л-Фида'. Ал-Мухтасар фи ахбар ал-башар. Т. 1—2. Ч. 1—4. Каир, 1325 г. х.

Абу Шама. Абу Шама Шихаб ад-Дин ал-Макдиси. Китаб ар-Раудатайн фи ахбар ад-даулатайн ан-нурийа ва-с-салахийа. Т. 1. Ч. 1—2. Каир, 1956.

Абу Шама. Зайл. — Абу Шама. Зайл 'ала-р-Раудатайн. Каир, 1947.

Ал-'Айни. Ал-'Айни Бадр ад-Дин. 'Икд ал-джуман фи та'рих ахл аз-заман. Рук. ЛО ИВАН С 350. — Краткий каталог, ч. 1, № 9356, т. II—IV.

Аксараи. Аксараи Махмуд. Мусамарат ал-ахбар ва мусайарат ал-ахйар. Изд. О. Турана. Анкара, 1944.

Армянские источники. — Армянские источники о монголах: Извлечения из рукописей XIII—XIV вв. Пер. с древнеарм. А. Г. Галстяна. М.,1962.

'Ауфи. 'Ауфи Мухаммад. Лубаб ал-албаб. Т. 1—2. Тегеран, 1333 х. с.

Афлаки. Афлаки Ахмад. Манакиб ал-'арифин. Т. 1. Изд. Тахсина Язычи. Стамбул, 1973.

Ал-Байдави. Ал-Байдави Насир ад-Дин. Низам ат-таварих. Хайдарабад, 1930.

Ал-Байхаки. — Ал-Байхаки Абу-л-Фадл. Та'рих ал-Байхаки. Каир, 1954.

Ал-Бакуви. Ал-Бакуви 'Абд ар-Рашид. Талхис ал-асар ва 'аджа'иб ал-малик ал-каххар. Пер. с араб. З. М. Буниятова. М.,1970.

Бар Эбрей. Abu't Farac (Bar Hebraeus). Abu'l Farac Tarihi. Turkceye ceviren Omer Riza Dogrul. C. 1, 2. Ankara, 1945, 1950.

Ал-Бируни. Ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). Пер. с араб. А. М. Беленицкого. М.,1963.

Битлиси. Битлиси Шараф ад-Дин. Шараф-наме. Т. 1. Пер. с перс. Е. И. Васильевой. М.,1967.

Ал-Бундари. Ал-Бундари (ал-Исфахани). Зубдат ан-нусра ва нухбат ал-усра. Лейден, 1889.

Ал-Бухтури. Ал-Бухтури Абу 'Убайда. Китаб ал-Хамаса. Бейрут, 1963.

Вардан. — Всеобщая история Вардана Великого. Пер. с древнеарм. Н. Эмина. М.,1862.

Гандзакеци, Тер-Григорян. — Гандзакеци Киракос. История. Пер. с древнеарм. Т. И. Тер-Григоряна. Баку, 1946.

Гандзакеци, Ханларян. — Гандзакеци Киракос. История Армении. Пер. с древнеарм.,предисл. и коммент. Л. А. Ханларян. М.,1976.

Гаффари. — Гаффари Гази Ахмад. Джахан-Ара. Рук. Британского музея. Or. № 141.

Ал-Джувайни. — The History of the World-Conqueror by 'Ala' ad-Din 'Ata'-Malik Juvaini. Transi. from Persian by J. A. Boyle. Vol. 1—2. Manchester, 1958.

Ал-Джувайни. Ступени совершенствования. — Мунтаджаб ад-Дин Бади Атабек ал-Джувайни. Ступени совершенствования катибов (Атабат ал-катаба). Пер. с перс.,введ. и коммент. Г. М. Курпалидиса. М.,1985.

Ал-Джузджани. Jawzjani. Tabakat-i Nasiri. Transi. from Persian by H. G. Raverty. Vol. 1—2. Calcutta, 1881.

Аз-Захаби. Аз-Захаби Шамс ад-Дин. Дувал ал-ислам. Т. 1—2. Хайдарабад, 1364 г. х.

Ибн Аби Усайби'а. Ибн Аби Усайби'а. 'Уйун ал-анба' фи табакат ал-атибба'. Ч. 1—3. Бейрут, 1972.

Ибн ал-Адим. Ибн ал-Адим. Зубдат ал-халаб фи та'рих Халаб. Т. 3. Бейрут, 1968.

Ибн ал-Асир. Ибн ал-Асир 'Изз ад-Дин. Ал-Камил фи-т-та'рих. Т. 1—9. Каир, 1348 г. х.

Ибн ал-Асир. Раса'ил. — Ибн ал-Асир Дийа' ад-Дин. Раса'ил. Бейрут, 1959.

Ибн Биби. — Ibn Bibi. Anadolu Selcuklu Devleti tarihi. Ibn-i Bibinin farsca muhtasar Selcuknamesinden turkceye cevireni M. Nuri Gencosman. Ankara, 1941.

Ибн ал-Варди. Ибн ал-Варди. Татиммат ал-мухтасар фи ахбар ал-башар. Т. 1—2. Неджеф, 1969.

Ибн Васил. Ибн Васил. Муфарридж ал-куруб фи ахбар бани Аййуб. Т. 1—3. Каир, 1953—1960.

Ибн Васил, рук. — Ибн Васил. Муфарридж ал-куруб фи ахбар мулук бани Аййуб. Рук. биб-ки Сюлеймание в Стамбуле, № 119.

Ибн ал-Джаузи. Ибн ал-Джаузи. Ал-Мунтазам фи та'рих ал-мулук ва-л-умам. Т. 8—10. Хайдарабад, 1359 г. х.

Ибн ал-'Ибри. — Ибн ал-'Ибри. Та'рих мухтасар ад-дувал. Бейрут, 1958.

Ибн Исфандийар. Ибн Исфандийар. Та'рих-и Табаристан. Т. 1—2. Тегеран, 1320 х. с.

Ибн Исфандийар, Браун. — Ibn Isfandiyar. An Abridged Translation of the History of Tabaristan compiled about A. H. 613 (A. D. 1216) by Muhammad ibn Isfandiyar. Transl. by Edw. Brown. Leyden—London, 1905.

Ибн ал-Каланиси. Ибн ал-Каланиси. Зайл та'рих Димашк. Бейрут, 1908.

Ибн Касир. Ибн Касир. Ал-Бидайа ва-н-нихайа. Т. 12, 13. Бейрут, 1966.

Ибн ас-Са'и. Ибн ас-Са'и. Ал-Джами' ал-мухтасар фи 'унван ат-таварих. Т. 9. Багдад, 1934.

Ибн Тагриберди. Ибн Тагриберди. Ан-Нуджум аз-захира фи мулук Миср ва-л-Кахира. Т. 5—7. Каир, 1935.

Ибн ал-Фувати. — Ибн ал-Фувати. Талхис маджма' ал-адаб фи му'джам ал-алкаб. Т. 4. Ч. 1—4. Дамаск, 1962—1968; т. 5. Лахор, 1932.

Ибн ал-Фурат. Ибн ал-Фурат. Та'рих. Басра, 1967.

Ибн Халдун. Ибн Халдун. Ал-'Ибар ва-д-диван ал-мубтада' ва-л-хабар. Ч. 5. Бейрут, 1959.

Ибн Халликан. — Ibn Khallikan's Biographical Dictionary. Transl. from the Arabic by Mac G. de Slane. Vol. 1—4. P.,1842—1871.

Ибн Шаддад. — Ибн Шаддад. Сират Салах ад-Дин. Каир, 1317 г. х. История и восхваление. — История и восхваление венценосцев. Пер. с груз. К. С. Кекелидзе. Тб.,1954.

История Грузии. — Histoire de la Georgie. Trad. par M. F. Brosset. Vol. 1. St. -Pbg.,1850.

Ал-Исфахани 'Имад ад-Дин. Ал-Исфахани 'Имад ад-Дин. Харидат ал-каср ва джаридат ал-'аср. Багдад, 1955.

Ал-Исфахани Камал ад-Дин. Ал-Исфахани Камал ад-Дин. Куллийат. Бомбей, 1307 г. х.

Ал-Йазди. Ал-Йазди. Ал-'Урада фи-л-хикайат ас-салджукийа. Лейден, 1959.

Йакут. Йакут ал-Хамави. Му'джам ал-булдан. Т. 1—8. Каир, 1906.

Йакут. Удаба'. — Йакут ал-Хамави. Му'джам ал-удаба'. Изд. Д. С. Марголиуса. Т. 1—7. Лейден—Лондон, 1907—1927.

Ал-Йунини. Ал-Йунини. Зайл Мир'ат аз-заман. Т. 1—4. Хайдарабад, 1954.

Ал-Казвини Закарийа'. Ал-Казвини Закарийа'. Асар ал-билад ва ахбар ал-'ибад. Бейрут, 1960.

Ал-Казвини. Гузида. Казвини Хамдаллах. Тарих-и Гузида. Тегеран, 1399 х. с.

Ал-Казвини. Нузхат. — The Geographical Part of the Nuzhat al-Qulub composed by Hamd-Allah Mustawfi of Qazwin in 740 (1340). Ed. by G. Le Strange. Leyden—London, 1915. Transl. by G. Le Strange. Leyden—London, 1919.

Ал-Калкашанди. Ал-Калкашанди. Субх ал-а'ша фи ма'рифат ал-инша'. Т. 1—5. Каир, 1914.

Карпини П. и Рубрук Г. — Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. Пер. с лат. А. И. Малеина. М.,1957.

Картлис Цховреба. — Картлис Цховреба. Т. 2. Тб.,1959 (на груз. яз. ).

Катиб Челеби. Катиб Челеби. Кашф аз-зунун. Т. 1—7. Стамбул, 1943.

Ал-Кашани. Ал-Кашани Абу-л-Касим. Та'рих-и исма'илийа. Тебриз, 1343 х. с.

Ал-Кашгари. — Ал-Кашгари Махмуд. Диван лугат ат-турк. Т. 1—3. Анкара, 1939—1941.

Кермани. Ал-Музаф. — Кермани Афдал ад-Дин. Ал-Музаф ила Бада'и' ал-азман. Тегеран, 1331 х. с.

Кермани. Симт. — Кермани Насир ад-Дин. Симт ал-'ула. Тегеран, 1328 х. с.

Коран. — Коран. Пер. с араб. И. Ю. Крачковского. М.,1963.

Ал-Ма'арри. Ал-Ма'арри Абу-л-'Ала'. Диван Сакт аз-занд. Каир, 1383 г. х.

Ал-Майдани. Ал-Майдани. Маджма' ал-амсал. Т. 2. Каир, 1925.

Ал-Макин. — Ал-Макин. Та'рих ал-муслимин. Лейден, 1925.

Ал-Макризи. Ал-Макризи. Китаб ас-сулук ли ма'рифат дувал ал-мулук. Т. 1, ч. 1—3; т. 2, ч. 1—3. Каир, 1934, 1936, 1939, 1941, 1943, 1953.

Ал-Мас'уди. Ал-Масуди. Мурудж аз-захаб. Ч. З. Каир, 1368 г. х.

Мирхонд. Мирхонд. Раузат ас-сафа'. Т. З, ч. 3; т. 4. Тегеран, 1339 х. с.

Мункуев. — Мункуев Н. Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах: Надгробная надпись на могиле Елюй Чу-Цая. М.,1965.

Ал-Мутанабби. Ал-Мутанабби. Диван. Бейрут, 1958.

Мухаммад ибн Ибрахим. Мухаммад ибн Ибрахим. Салджукийан ва гузз дар Керман. Тегеран, 1329 х. с.

Мхитар Айриванский. — Хронографическая история, составленная Мхитаром Айриванским. Пер. с древнеарм. К. Патканова. СПб.,1869.

Мэн-да бей-лу. — Мэн-да бей-лу (Полное описание монголо-татар). Пер. с кит. Н. Ц. Мункуева. М.,1975.

Ан-Насави, Буниятов. — Ан-Насави Шихаб ад-Дин Мухаммад. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны. Пер. с араб. З. М. Буниятова. Баку, 1973.

Ан-Насави, Минуви. — Сират Джалал ад-Дин Манкбурни. Тасниф-и Шихаб ад-Дин Мухаммад Хурандизи Зайдари Насави. Тарджама-и фарси аз асл 'араби дар карн хафтом хиджри бе тасхих ва ба мукаддама Муджтаба Минуви. Тегеран, 1344 х. с.

Ан-Насави, Удас. — Histoire du sultan Djelal ed-Din Mankobirti prince du Kharezm, par Mohammed en-Nesawi. [1]. Texte arabe publie d'apres le manuscrit de la Bibliotheque Nationale par O. Houdas. P.,1891; [2]. Trad, de l'arabe par O. Houdas. P.,1895 (Publications de l'Ecole des langues orientales vivantes. IIIe ser. ).

Ан-Насави, Хамди. — Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны ли Мухаммад ибн Ахмад ан-Насави. Мукаддама ан-нашир Хафиз Ахмад Хамди. Каир, 1953.

Нахичевани. Нахичевани Хиндушах. Таджариб ас-салаф. Тегеран, 1344 х. с.

Низами. Низами Гянджеви. Хафт пейкар. Тегеран, 1315 х. с.

Ан-Нувайри. — Нихайат ал-араб фи фунун ал-адаб. Та'лиф Шихаб ад-Дин Ахмад б. 'Абд ал-Ваххаб ан-Нувайри. Каир, 1955.

Орбелиан Степанос. — Histoire de la Siounie par St. Orbelian. Trad. par M. F. Brosset. Vol. 1. St.-Pbg.,1864.

Палладий. Палладий. Си ю-цзи, или описание путешествия на Запад. — Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. Т. 4. СПб.,1866.

Ар-Раванди. Muhammad b. 'Ali b. Suleyman er-Ravendi. Rahat-us-sudur ve ayet-us-surur. Turkceye ceviren Ahmet Ates. C. 1, 2. Ankara, 1957, 1960.

Рашид ад-Дин, Березин. — Сборник летописей. История монголов, сочинение Рашид-Эддина. Введение: о турецких и монгольских племенах. Пер. с перс. И. Н. Березина. СПб.,1858 (ТВОРАО, ч. 5); перс. текст с предисл. и примеч. И. Н. Березина. СПб.,1861 (ТВОРАО, ч. 7).

Рашид ад-Дин, пер. — Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. Пер. с перс. О. И. Смирновой. М.—Л.,1952; т. 2. Пер. с перс. Ю. П. Верховского. М.—Л.,1960; т. З. Пер. с перс. А. К. Арендса. М.—Л.,1946.

Ас-Са'алиби. Ас-Са'алиби Абу Мансур. Китаб ал-лата'иф ва-л-ма'ариф. Т. 4. Лейден, 1867.

Ас-Саби. Ас-Саби Хилал. Установления и обычаи двора халифов. Пер. с араб. И. Б. Михайловой. М.,1983.

Сабинин. Сабинин М. Полное жизнеописание святых грузинской церкви. Ч. 3. СПб.,1873.

Сабити. — Аснад ва намеха-йи тарихи аз ава'ил дауриха-йи ислами таварих-и 'ахд-и шах Исма'ил Сафави. Та'лиф Саййид 'Али Му'аййад Сабити. Тегеран, 1346 х. с.

Ас-Сам'ани. — Ас-Сам'ани. Китаб ал-ансаб. Лейден—Лондон, 1912.

Самарканди. Самарканда Даулат-шах. Тазкират аш-шу'ара'. Лондон, 1901.

Ас-Сафади. — Ас-Сафади. Ал-Вафи би-л-вафайат. Т. 7. Висбаден, 1969.

Сибт ибн ал-Джаузи. Сибт ибн ал-Джаузи. Мир'ат аз-заман фи та'рих ал-а'йан. Т. 8. Ч. 2. Хайдарабад, 1952.

Сибт, изд. Джеветта. — Sibt ibn al-Jawzi. Mir'at az-zaman fi tarih al-a'yan. Ed. by J. RJewett. Chicago, 1907.

Сокровенное сказание. — Козин С. А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. Т. 1. М.—Л.,1941.

Сокровенное сказание, Теммиз. — Mongollann gizli tarihi. Turkceye ceviren I. A. Temmiz. Ankara, 1978.

Ас-Субки. Ас-Субки. Табакат аш-шафи'ийа ал-кубра. Ч. 1. Каир, 1964.

Ас-Суйути. Ас-Суйути. Та'рих ал-хулафа'. Каир, 1932.

Ал-'Умари. Ал-'Умари Йасин. Китаб ал-Асар ал-джалийа фи-л-хавадис ал-ардийа. Рук. Британского музея, Or. № 6300.

Ал-Фараздак. Ал-Фараздак. Диван. Дамаск, 1965.

Фирдоуси. Фирдоуси. Шах-наме. Калькутта, 1829.

Ал-Хамави Мухаммад. Ал-Хамави Мухаммад. Ат-Та'рих ал-Мансури (Мансурова хроника). Изд. П. А. Грязневича. М.,1960.

Ал-Хамадани. — Ал-Хамадани Бади'аз-заман. Раса'ил. Миср, 1928.

Ал-Ханбали. Ал-Ханбали Ибн ал-'Имад. Шазарат аз-захаб фи ахбар ман захаб. Т. 1—8. Каир, 1950.

Хондемир. — Хондемир. Та'рих хабиб ас-сийар фи ахбар афрад ал-башар. Т. 4. Тегеран, 1333 х. с.

Ал-Хорезми. Ал-Хорезми Абу Бакр. Раса'ил. Константинополь, 1297 г. х.

Ал-Хусайни. Ал-Хусайни Садр ад-Дин. Ахбар ад-даула ас-салджукийа. Пер. с араб. З. М. Буниятова. М.,1980.

Эберхард. — Eberhard W. Turkistan seyahatnamesi 1218. — TTK(B). 1944, t. 8.

Литература

Ал-'Аззави. Та'риф. — Ал-'Аззави 'Аббас. Та'риф ал-му'аррихин фи 'ахд ал-мугул ва-т-туркман. Багдад, 1957.

Ал-'Аззави. Та'рих. — Ал-'Аззави 'Аббас. Та'рих ал-'Ирак байна ихтилалайн. Дж. 1. Багдад, 1953.

Баратов. — Баратов С. История Грузии. СПб.,1871.

Бартольд. Сочинения. — Бартольд В. В. Сочинения. Т. 1—9. М.,1963—1977.

Беленицкий. Беленицкий А. М.,Бентович И. Б.,Большаков O. P. Средневековый город Средней Азии. Л.,1973.

Беляев. Беляев В. И. Арабские рукописи в собрании Института востоковедения АН СССР. — УЗИВАН. 1953, т. 6.

Бертельс. Бертельс Е. Э. Низами и Физули. — Избранные труды. М.,1962.

Большаков. Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока. VII— середина XIII в.: Социально-экономические отношения. М.,1984.

Босворт. Босворт К. Э. Мусульманские династии. Пер. с англ. П. А. Грязневича. М.,1971.

Буниятов. Атабеки. — Буниятов З. М. Государство атабеков Азербайджана (1136—1225). Баку, 1978.

Буниятов. Сведения. — Буниятов З. М. Сведения из истории хорезмшахов в сочинении османского историка XVII в. Ибрахима Эфенди Печеви. — Известия АН АзССР. История, философия и право. Баку, 1984, № 4.

Буниятов. Хорезмшахи. — Буниятов З. М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов (1097—1231). М.,1986.

Владимирцов. Владимирцов Б. Я. Чингиз-хан. Берлин—Москва, 1922.

Гордлевский. Гордлевский В. А. Государство Сельджукидов Малой Азии. — Избранные сочинения. T. 1. M.,1960.

Гюзальян. Гюзальян Л. Т. Надписи на местной керамике из Орен-Кала. — Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) экспедиции. Т. 1. М.—Л.,1959 (МИА, №67), С. 340—344.

Джавахишвили. Джавахишвили И. Древнегрузинские исторические памятники V—XVIII вв. Тб.,1945.

Аз-Зирикли. — Ал-А'лам: Камус тараджим ли-ашхар ар-риджал ва-н-ниса' мин ал-'араб ва-л-муста'рибин ва-л-мусташрикин. Та'лиф Хайр ад-Дин аз-Зирикли. Ат-таб'а ас-санийа. [Б. м. ], 1954—1959.

Икбал 'Аббас. Икбал 'Аббас. Тарих-и муфассал-и Иран: Аз истила-йи мугул та и'лан-и машрутийат. Джилд-и аввал. Аз хамла-и Чингиз та ташкил-и даулат-и Тимури. Тегеран, 1312 х. с.

История Грузии. — История Грузии. Т. 1. Тб.,1962 (Н. А. Бердзенишвили, И. Джавахишвили, С. Джанашиа).

Капанадзе. — Капанадзе Д. Г. Грузинская нумизматика. М.,1955.

Краткий каталог. — Арабские рукописи Института востоковедения: Краткий каталог. Под ред. А. Б. Халидова. Ч. 1—2. М.,1986.

Лэн-Пуль. Лэн-Пуль С. Мусульманские династии: Хронологические и генеалогические таблицы с историческими введениями. Пер. с англ. В. В. Бартольда. СПб.,1899.

Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып. 1. М.,1973, с. 77—98.

Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. М.—Л.,1939.

Минорский. — Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда. М.,1963.

Михайлова. Михайлова А. И. Каталог арабских рукописей Института народов Азии АН СССР. Вып. 3. М.,1965.

Орбели. Орбели И. А. Хасан Джалал, князь Хаченский. — Избранные труды. Ер.,1963, с. 146—174.

д'Оссон. Д'Оссон К. История монголов от Чингис-хана до Тамерлана. Пер. Н. Козина. Т. 1. Иркутск, 1937.

Парцвания. Парцвания Т. Ф. Насави как источник по истории походов хорезмийцев в Грузию. — Исторический сборник. Т. 7. Тб.,1977.

Пахомов. Пахомов Е. А. Монеты Грузии. Тб.,1970.

Петрушевский. Бешкениды. — Петрушевский И. М. Бешкениды-Пиштегиниды, грузинские мелики Ахара в XII— начале XIII в. — Материалы по истории Грузии и Кавказа. Вып. 7. Тб.,1937.

Петрушевский. Вазир. — Петрушевский И. М. Вазир Шараф ал-Мулк. — Ближний и Средний Восток. М.,1962, с. 34—38.

Петрушевский. Земледелие. — Петрушевский И. М. Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII—XIV веков. М.—Л.,1960.

Петрушевский. Иран. — Петрушевский И. М. Иран под владычеством монгольских ханов. — История Ирана с древнейших времен до конца 18 века. Л.,1958, С. 161—166.

Петрушевский. Новый персидский источник. — Петрушевский И. М. Новый персидский источник по истории монгольского нашествия. — Вопросы истории. М.,1946, N° 11—12.

Петрушевский. Поход. — Петрушевский И. М. Поход монгольских ханов в Среднюю Азию в 1219—1224 гг. и его последствия. — Татаро-монголы в Азии и Европе. М.,1970, с. 100—116.

Розен. В. Р[озен]. [Рец. на:] Histoire du sultan Djelal ed-Din Mankobirti prince du Kharezm, par Mohammed en-Nesawi. — ЗBOPAO. 1892, т. 6, с. 383—388.

Cmopu. Стори Ч. А. Персидская литература: Био-библиографический обзор. Перераб. и доп. Ю. Э. Брегель. Ч. 1—2. М. 1972.

Строева. Строева Л. В. Государство исмаилитов в Иране в XI—XII вв. М.,1978.

Топуриа. Топуриа П. А. Материалы к истории грузинской династии Беш-кенидов. — Вопросы истории Ближнего Востока. Тб.,1963.

Хинц. Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. Давидович Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. М.,1970.

Хусайн Амин. — Хусайн Амин. Та'рих ал-'Ирак фи-л-'аср ас-салджуки. Багдад, 1965.

Цкитишвили. Цкитишвили О. В. Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны. - Известия АН ГССР. Серия истории, археологии, этнографии и истории искусства. Тб.,1974, № 2.

Цибульский. — Цыбульский В. В. Современные календари стран Ближнего и Среднего Востока. М.,1964.

Чайкин. — Чайкин K. И. Мусульманские династии, правившие в Закавказье в XII—XIII вв. — Труды НИИ кавказоведения АН СССР. T. 1. M.,1935.

Щеблыкин. Щеблыкин ИМ. Памятники азербайджанского зодчества эпохи Низами. Баку, 1943.

Allen. — Allen W. E. A History of the Georgian People. L.,1962.

Bayur. — Bayur H. Sultan Iletmisin adi hakkinda; Harizmsah Tekis'in adi hakkinda. — TTK(B). 1950, 14, № 56, c. 567—594.

Berchem. — Berchem M.,van. Epigraphie des Assassins de Syrie. — JA. Ser. 9, 1897, t. 9, c. 453—501.

Bosworth. History. — Bosworth C. E. The Political and Dinastic History of the Iranian World (A. D. 1000—1217). — The Cambridge History of Iran, c. 1—202.

Bosworth. The Later Ghaznavids. — Bosworth C. E. The Later Ghaznavids. Edinburgh, 1977.

Boyle. — Boyle J. A. The Capture of Isfahan by the Mongols. — Academia Nazionale dei Lincei. Roma, 1971, № 160.

Boyle. Commentary. — Boyle J. A. Minorsky's marginal commentary on Houdas's translation of Nasawi's Life of sultan Jalal ad-Din Kwarazm-shah. Iadname-ye Minorsky. Tehran, 1969.

Cahen. Historiography. — Cahen Cl. Historiography of Seljukid Period. — Historians of the Middle East. L.,1962.

Cahen. The Mongols. — Cahen Cl. The Mongols and the Near East. — A History of the Crusades. Vol. 2. The Later Crusades, 1189—1311. Ed. by R. L. Wolff and H. W. Hazard. Philadelphia, 1962.

Cahen. La Syrie. — Cahen Cl. La Syrie du Nord a l'epoque des croisades. P.,1940.

Cahen. The Turks. — Cahen Cl. The Turks in Iran and Anatolia before the Mongol Invasions. — A History of the Crusades, vol. 2, c. 661—692.

The Cambridge History of Iran. — The Cambridge History of Iran. Vol. 5. The Saljuq and Mongol Periods. Ed. by J. A. Boyle. Cambridge, 1968.

Camich. — Camich M. History of Armenia. Vol. 2. Calcutta, 1927.

Duda. — Duda H. W. Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi. Kopenhagen, 1959.

Ehrenkreutz. Ehrenkreutz A. S. Studies in the Monetary History of the Near East in the Middle Ages. 2. The Standard of Fineness of Western and Eastern Dinar before the Crusades. — JESHO. 1963, vol. 6, pt 3.

Fischet. Fischet W. J. Ibn Khaldun's Sources for the History of Jengiz Khan and the Tatars. — JAOS. 1956, vol. 76, № 2, c. 91—99.

Gottschalk. Ibn Nazif. — Gottschalk H. L. Der Bericht des Ibn Nazif al-Hamawi uber die Schlacht von Jasychimen (25—28 Ramadan 627/7—10 August 1230). — WZKM. 1960, Bd. 59.

Gottschalk. Al-Kamil. — Gottschalk H. L. Al-Malik al-Kamil von Egypten und seine Zeit. Wiesbaden, 1958.

Grohmann. — Grohmann A. Tiraz. — IA. 1979, 12/1, c. 235—249.

Grousset. — Grousset R. L'Empire Mongol. P.,1941.

Hodgson. Assassins. — Hodgson M. The Order of Assassins: The Struggle of the Early Nizari Isma'ilis against the Islamic World. Hague, 1955.

Hodgson. The Ismaili State. — Hodgson M. The Ismaili State. — The Cambridge History of Iran, c. 422—482.

Horst. — Horst H. Die Staatsverwaltung der Grosselgugen und Horazmsahs (1038—1231). Wiesbaden, 1964.

Hudud. — Hudud al-'atam: The Regions of the World, a persian geography 372 A. H. — 982 A. D. Transl. and explained by V. Minorsky. L.,1937.

Kafesoglu. Kafesoglu Ibrahim. Harezmsahlar devleti tarihi (1092—1229). Ankara, 1956.

Koprulu. Harezmsahlar. — Koprulu M. F. Harezmsahlar. — IA. 1925, 5/1, c. 265—296.

Koprulu. Kaynaklar. — Koprulu M. F. Anadolu Selcuklan tarihinin yerli kaynaklari: Anis al-kulub. — TTK(B). 1943, 7, № 27, c. 459—521.

Koprulu. Notlar. — Koprulu M. F. Harezmsahlar tarihine ait notlar. — TM. 1925, 1, C. 251—254.

Koprulu. Uran. - Koprulu M. F. Uran kabilesi. - TTK(B). 1943, 7, № 26, c. 227-243.

Koymen. Kaynaklar. — Koymen M. A. Selcuklu devri kaynaklarina dair arastirmalar. 1. Buyuk Selcuklu Imparatorlugu devrine ait munseat mecmualari. — Ankara Universitesi DTCFD. 1951, c. 8/4.

Koymen. Tarih.— Koymen M. A. Buyuk Selcuklu imparatorlugu tarihi. C. 2. Ankara, 1954.

Lewis. — Lewis B. The Assassins. L.,1967. Minorsky. — Minorsky V. The Georgian Maliks of Ahar. — BSOAS. 1940—1942, vol. 10.

Necib Asim. Neclb Asim. Celaletdin Harezmsah. Fransizcadan turkceye ceviren Necib Asim. Istanbul, 1934.

d'Ohsson. D'Ohsson C. Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz-knan jusqu'a Timour-bey ou Tamerlan. Ed. 2. T. 1—4. Amsterdam, 1852.

Pelliot. Pelliot P. et Hambis L. Histoire des Campagnes de Gengiskhan. Vol. 1. Leiden, 1951.

Pritsak. Burhan. — Pritsak O. Al-i Burhan. — DI. 1952, Bd. 30, c. 81—96. Pritsak. Die Karachaniden. — Pritsak O. Die Karachaniden. — DI. 1953, Bd. 31, C. 17—68.

Spuler. Spuler B. Die Mongolen in Iran. B.,1955. Taneri. Harezmsahlar vezareti. — Taneri Aydin. Selcuklu-Osmanli cizgisinde Harezmsahlar vezareti. — Istanbul Universitesi Edebiyat Fakultesi Tarih Enstitusu Dergisi. 1976—1977, № 7—8.

Taneri. Harizmsah. — Taneri Aydin. Celalu'd-Din Harizmsah ve zamani. Ankara, 1977.

Thomas. The Chronicles. — Thomas Edw. The Chronicles of Phatan Kings of Delhi. L.,1971.

Tkatsch. — Tkatsch J. Saba (Seba). — JA. 1966, t. 10, c. 267—288.

Turan. Resmi vesikalar. — Turan O. Turkiye Selcuklari hakkinda resmi vesikalar. Ankara, 1958.

Turan. Turkan. — Turan O. Turkan degil Terken. — Turk Hukuk Tarihi Dergisi. 1. Ankara, 1944.

Zambaur. Zambaur M. Manuel de genealogie et chronologie pour l'Histoire de l'Islam. Hanovre, 1927.

Zarucke. — Zarucke E. Der Priester Johannes. — ASGW. 1879, Bd. 3. H. 8/2, c. 48—52.